مرور رده

رابطه مادر و کودک

رابطه مادر و کودک چگونه باید باشد؟ آیا از رابطه سالم خبر دارید؟ در این صفحه از طبیب فارسی درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.

رفتار صحیح مادر و کودک بهترین رابطه بین دوانسان است. این روابط می‌تواند برای سال‌های بعد، آموزنده بوده و الگویی برای شخصیت آینده کودک باشد. تقریباً همه مادران دوست دارند که رابطه آنان با فرزندانشان تا حد امکان مطلوب باشد.

در این رابطه فقط مادر دخالت ندارد، بلکه کودک نیز در این امر سهیم است؛ بنابراین لازم است با بعضی از خصوصیات اخلاقی کودک در سنین مختلف آشناد شویم. هرقدر مادر از این خصوصیات آگاهی کامل‌ تری داشته باشد، بهتر می‌ تواند با او کنار بیاید؛ اگر بداند که باوجود همه کوشش‌های او باز همه‌چیز آرام و بی‌دردسر نخواهد بود در این صورت با مشکلات، رابطه صحیحی برقرار خواهد کرد.

تغییرات اخلاق و رفتار کودک حتی در قسمت‌ های پیچیده و بغرنجی از آن (مانند رابطه او با مادرش) دارای نظم و ترتیب و قابل پیش‌بینی است. میزان سازگاری و همکاری کودک با شما، تنها بستگی به طرز رفتار و مهارت شما در تربیت کودک ندارد بلکه با تغییرات خود کودک ومیزان رشد و نمو او نیز وابسته است.