مرور رده

مقالات کرونا ویروس

مقالات کرونا ویروس و آخرین اتفاقاتیکه در آن می افتد را میتوانید در این صفحه دنبال کنید. آخرین مقالات کرونا ویروس را میتوانید در این صفحه دنبال کنید. ویروس جدید کرونا (Coronavirus 2019) یا 2019-nCoV ویروسی است که باعث بیماری تنفسی در افراد می‌شود و می‌تواند از فردی به فرد دیگر گسترش یابد.

این ویروس برای اولین بار طی تحقیقات مربوط به شیوع بیماری در ووهان (Wuhan) چین شناسایی شد. درایالات متحده انتشار این ویروس ازفردی به فرد دیگر در تماس‌های نزدیک با این ویروس تشخیص داده ‌شده است. اکنون، بیشترین خطر ابتلا به این عفونت مربوط به افرادی است که در چین هستند یا به چین سفرکرده‌اند.

این ویروس احتمالاً درابتدا ازمنبع حیوانی گزارش شده است اما اکنون به نظر می‌رسد که ازفردی به فرد دیگر در حال گسترش است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که گسترش از شخصی به شخص دیگرمی‌تواند روی یک زنجیره اتفاق بیفتد. اکنون، به طور دقیق مشخص نیست که این ویروس از چه طریقی (به راحتی یا پایدار) بین افراد گسترش می‌یابد.